ks
Prejsť na obsah

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Zásady ochrany osobných údajov

 
I. Základné ustanovenia
 
   
 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je  SMIPE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35853131 so sídlom Malženická cesta 3/6981, 917 01 Trnava (ďalej len: „správca“).
 2.  
 3. Kontaktné údaje správcu sú:
 
 
adresa: Malženická cesta 3/6981, 917 01 Trnava
 
email: smipe.slovakia@smipe-eu.com
 
telefón: 00421 917 312 499
 
   
 1. Pre potreby Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sa osobnými údajmi rozumie meno a priezvisko, akademický titul, názov obchodnej spoločnosti, IČO (identifikačné číslo), DIČ (daňové identifikačné číslo), e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturační adresa, dodací adresa, IP adresa, cookies.
 2.  
 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 
 
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 
   
 1. Správca  spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2.  
 3. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 
 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 
   
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 
   
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 •  
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 •  
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačných spoločností v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 
   
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 
   
 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 •  
 • zasielanie obchodných informácií a plnenie ďalších marketingových aktivít.
 
   
 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S týmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.
 
 
IV. Doba uchovávania údajov
 
   
 1. Správca uchováva osobné údaje
 
   
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 •  
 • po dobu, dokiaľ je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 
   
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 
 
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 
   
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 
   
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy,
 •  
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 •  
 • zaisťujúce marketingové služby.
 
   
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodných organizácií.
 
 
VI. Vaše práva
 
   
 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 
   
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 •  
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 •  
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 •  
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 •  
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 •  
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto Zásad.
 
   
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
 
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 
   
 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2.  
 3. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe najmä.
 4.  
 5. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 
 
VIII. Záverečné ustanovenia
 
   
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á so Zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2.  
 3. S týmito Zásadami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á so Zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 4.  
 5. Správca je oprávnený tieto Zásady zmeniť. Novú verziu Zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
 
 
Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.
 
 


telefonické
objednávky:

pevná linka
02/4444 2677
mobil
0917 312 499

objednať si môžete

telefonicky,

e-mailom

alebo online

doprava a vynáška
v SR zadarmo

Návrat na obsah